Student Stemt: meer info over kandidaatstelling!

Wie zijn we?

De Gentse Studentenraad bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. De Algemene Vergadering bestaat uit twintig stemgerechtigde leden (een vertegenwoordiger van elke facultaire studentenraad, de vier rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur, de vier rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Sociale Raad en de studentenvertegenwoordiger in het Bestuurscollege). De Algemene Vergadering duidt jaarlijks een Dagelijks Bestuur aan dat instaat voor de dagelijkse werking. Daarnaast kan de Algemene Vergadering beleidsverantwoordelijken aanstellen. De hele organisatie en werking van de Gentse Studentenraad wordt ondersteund door verschillende jobstudenten, zowel bij inhoudelijke als administratieve taken.

Het Dagelijks Bestuur staat tevens in voor de organisatie van de verschillende werkgroepen. In samenwerking met de medewerkers worden rond verschillende thema's en onderwerpen werkgroepen gepland. Zo zal bv. de bestuurder Onderwijs de Werkgroep Onderwijs organiseren en hier de dossiers omtrent onderwijs bespreken, bediscussiëren en voorbereiden. Hierin worden de bestuurders bijgestaan door een medewerker. Daarenboven worden ad hoc werkgroepen georganiseerd voor bepaalde zaken zoals de begroting, de statuten e.d.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur, onder leiding van een voorzitter, staat in voor de dagelijkse werking van de Gentse Studentenraad en voor de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering. In beginsel is er naast een voorzitter en een ondervoorzitter, een bestuurslid voor onderwijs, sociaal, extern en intern. Het Dagelijks Bestuur wordt bijgestaan door een coördinator en een team inhoudelijke en administratieve medewerkers.

Image
Sven Lippens
Voorzitter
Master Electromechanical Engineering Mechanical Construction
Image
Eliane Vandamme
Vicevoorzitter
Master Pedagogische Wetenschappen
Image
Pieter-Jan Debruyckere
Penning
Master Business Economics (Corporate Finance)
Image
Nele Van Hoyweghen
Bestuurder Sociaal
Bachelor-Master Sociologie
Image
Tibo Caterin
Bestuurder Onderwijs
Master of Science in Chemistry: Materials and Nano Chemistry
Image
Mattias Niels
Bestuurder Onderwijs
Master Biomedical Engineering
Image
Giulia Mazzocchi
Coördinator
Master Nieuwe media en maatschappij
Image
Arthur Deruytter
Bestuurder Digitalisering
Bachelor Informatica

Beleidsverantwoordelijken

Beleidsverantwoordelijken zijn personen die, aangeduid door de Algemene Vergadering, een bepaald en duidelijk omschreven beleid voor de Gentse Studentenraad opvolgen. Beleidsmatig staan de beleidsverantwoordelijken het Dagelijks Bestuur bij, zonder dat zij de bijkomende verplichtingen van een bestuurslid op zich nemen. Ieder lid van de Algemene Vergadering dat zich voor een bepaald beleidsdomein wenst te engageren, kan zich hiervoor kandidaat stellen.

Image
Helena Van Tichelen
Beleidsverantwoordelijke Duurzaamheid
Bachelor Bio-ingenieurswetenschappen
Image
Hanne Billie Thiessen
Beleidsverantwoordelijke Mentaal welbevinden
Master communicatiewetenschappen, film en tv studies

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de UGent. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van o.m. het academisch personeel en de studenten. De vier studenten in de Raad van Bestuur worden om de twee jaar rechtstreeks verkozen door alle studenten. De Raad van Bestuur heeft volheid van bevoegdheid en bepaalt de missie en het strategisch beleid van de UGent. De Raad van Bestuur is ook bevoegd voor de begroting van de UGent.

Image
Cathérine Smets
Raad van Bestuur
Educatieve Master Gedragswetenschappen, Psychologie
Image
Floris Coenders
Raad van Bestuur
Master in de Rechten
Image
Anton Schelfaut
Raad van Bestuur
master communicatiewetenschappen, afstudeerrichting journalistiek

Sociale Raad

De Sociale Raad heeft tot taak het adviseren van de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege m.b.t. sociale aangelegenheden. Sociale voorzieningen voor studenten (homes, resto’s …) zijn hiervan de meest belangrijke component voor studenten en de Gentse Studentenraad. In de Sociale Raad zetelen naast de vier studenten uit de Raad van Bestuur, nog vier andere verkozen studentenvertegenwoordigers, de studentenbeheerder en een vertegenwoordiger van de vergadering der konventsvoorzitters.

Image
Vince Leeman
Sociale Raad
Politieke Wetenschappen
Image
Pieter-Jan Debruyckere
Sociale Raad
Master Business Economics (Corporate Finance)
Image
Julie Vlaminck
Sociale Raad
Master Bedrijfseconomie
Image
Anouk Moerman
Sociale Raad
Master Theoretische en Experimentele Psychologie

Bestuurscollege

Het Bestuurscollege is, na de Raad van Bestuur, het hoogste bestuursorgaan van de UGent. Het beschikt enkel over de bevoegdheden die de Raad van Bestuur haar heeft opgedragen. De bevoegdheden van het bestuurscollege zijn bijzonder ruim gaande van de goedkeuring van de aanstelling van lesgevers tot het goedkeuren van onderwijsinnovatieprojecten. In het bestuurscollege zetelt een student aangeduid door de studentengeleding in de Raad van Bestuur.

Image
Ben De Slagmulder
Bestuurscollege (effectief)
ManaMa Advanced Linguistics in a Comparative Perspective
Image
Tibo Roelants
Bestuurscollege
3e bachelor bio-ingenieurswetenschappen (milieutechnologie)

Onderwijsraad

De Onderwijsraad is het universiteitsbrede orgaan dat aan de andere organen van de UGent (Raad van Bestuur, Bestuurscollege …) adviezen verstrekt inzake onderwijs. Deze adviezen bestrijken een waaier aan onderwerpen gaan van het OER tot onderwijskwaliteitszorg. In dit orgaan zetelen 8 studenten, die worden aangeduid door de Gentse Studentenraad.

Image
Tibo Caterin
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Master of Science in Chemistry: Materials and Nano Chemistry
Image
Cathérine Smets
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Educatieve Master Gedragswetenschappen, Psychologie
Image
Ruben Scholtis
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Schakeljaar Pedagogische Wetenschappen: Pedagogiek en Onderwijskunde
Image
Tibo Roelants
Onderwijsraadvertegenwoordiger
3e bachelor bio-ingenieurswetenschappen (milieutechnologie)
Image
Mattias Niels
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Master Biomedical Engineering

Onderwijskwaliteitsbureau

Het Onderwijskwaliteitsbureau is het gespecialiseerde uitvoerende orgaan dat sinds 2015 instaat voor de opvolging van de kwaliteitszorg aan de UGent. Concreet houdt dit in dat het Onderwijskwaliteitsbureau:

  1. informatie over kwaliteitszorg systematisch verzamelt, analyseert en vertaalt in concrete acties voor opleidingen
  2. de taak overneemt van externe visitatiecommissies en vanuit een helikopterperspectief de kwaliteitscultuur in alle UGent-opleidingen monitort
  3. in de periode 2021-2023 een eenmalige screening zal uitvoeren van de opleidingsmonitors met als doel een helder beeld te bekomen van de aanwezige kwaliteitscultuur en de reële verbetercapaciteit in alle UGent-opleidingen;
  4. voor elke UGent-opleiding een borgingsbesluit zal uitspreken (positief, positief met cruciale aandachtspunten, negatief)
  5. in het kader van publieke verantwoording systematisch informatie publiceert over de onderwijskwaliteit van elke opleiding.
Image
Tibo Roelants
Onderwijskwaliteitsbureau (effectief)
3e bachelor bio-ingenieurswetenschappen (milieutechnologie)
Image
Mattias Niels
Onderwijskwaliteitsbureau (effectief)
Master Biomedical Engineering

Medewerkers

Image
Margot Meire
Medewerker Ondersteuning
Kunstwetenschappen
Image
Tine Chiau
Medewerker Inhoudelijke Dossiers
Master in het Sociaal Werk
Image
Laurent Duthois
Medewerker Inhoudelijke Dossiers
Master handelswetenschappen: commercieel beleid
Image
Aron Vanhaeverbeke
Medewerker Participatie
Biomedische Wetenschappen
Image
Liesbet Meire
Medewerker Financiën
Master Handelswetenschappen - Fiscaliteit
Image
Jens Pots
Medewerker ICT
Bachelor Informatica
Image
Anton Maes
Administratief Medewerker
master in de politieke wetenschappen: nationale politiek
Image
Nurgül Kurt
Medewerker Design & Communicatie
Bachelor Communicatiewetenschappen