Wie zijn we?

De Gentse Studentenraad bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. De Algemene Vergadering bestaat uit twintig stemgerechtigde leden (een vertegenwoordiger van elke facultaire studentenraad, de vier rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur, de vier rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Sociale Raad en de studentenvertegenwoordiger in het Bestuurscollege). De Algemene Vergadering duidt jaarlijks een Dagelijks Bestuur aan dat instaat voor de dagelijkse werking. Daarnaast kan de Algemene Vergadering beleidsverantwoordelijken aanstellen. De hele organisatie en werking van de Gentse Studentenraad wordt ondersteund door verschillende jobstudenten, zowel bij inhoudelijke als administratieve taken.

Het Dagelijks Bestuur staat tevens in voor de organisatie van de verschillende werkgroepen. In samenwerking met de medewerkers worden rond verschillende thema's en onderwerpen werkgroepen gepland. Zo zal bv. de bestuurder Onderwijs de Werkgroep Onderwijs organiseren en hier de dossiers omtrent onderwijs bespreken, bediscussiëren en voorbereiden. Hierin worden de bestuurders bijgestaan door een medewerker. Daarenboven worden ad hoc werkgroepen georganiseerd voor bepaalde zaken zoals de begroting, de statuten e.d.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur, onder leiding van een voorzitter, staat in voor de dagelijkse werking van de Gentse Studentenraad en voor de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering. In beginsel is er naast een voorzitter en een ondervoorzitter, een bestuurslid voor onderwijs, sociaal, extern en intern. Het Dagelijks Bestuur wordt bijgestaan door een coördinator en een team inhoudelijke en administratieve medewerkers.

Image
Ben De Slagmulder
Voorzitter
ManaMa Advanced Linguistics in a Comparative Perspective
Image
Thalita De Cuyper
Vicevoorzitter
Master Criminologische Wetenschappen
Image
Lisa Ronsyn
Bestuurder Onderwijs
Master Biochemie en Biotechnologie
Image
Mathijs van Noort
Bestuurder Digitalisering
Master Wiskunde
Image
Floris Coenders
Bestuurder Extern
Bachelor Rechten
Image
Ruxandra Bighiu
Bestuurder Participatie
Master Biomedische Wetenschappen
Image
Dorien Gysens
Coördinator
Master Bio-ingenieurswetenschappen

Beleidsverantwoordelijken

Beleidsverantwoordelijken zijn personen die, aangeduid door de Algemene Vergadering, een bepaald en duidelijk omschreven beleid voor de Gentse Studentenraad opvolgen. Beleidsmatig staan de beleidsverantwoordelijken het Dagelijks Bestuur bij, zonder dat zij de bijkomende verplichtingen van een bestuurslid op zich nemen. Ieder lid van de Algemene Vergadering dat zich voor een bepaald beleidsdomein wenst te engageren, kan zich hiervoor kandidaat stellen.

Image
Nele Van Hoyweghen
Beleidsverantwoordelijke Duurzaamheid
Bachelor Sociologie
Image
Cathérine Smets
Beleidsverantwoordelijke Educatieve Master
Educatieve Master Gedragswetenschappen
Image
Jarne Ghijsels
Beleidsverantwoordelijke Mentaal Welbevinden
Bachelor Biomedische Wetenschappen
Image
Jeffrey De Rycke
Beleidsverantwoordelijke Masterproef
Master Algemene Economie

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de UGent. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van o.m. het academisch personeel en de studenten. De vier studenten in de Raad van Bestuur worden om de twee jaar rechtstreeks verkozen door alle studenten. De Raad van Bestuur heeft volheid van bevoegdheid en bepaalt de missie en het strategisch beleid van de UGent. De Raad van Bestuur is ook bevoegd voor de begroting van de UGent.

Image
Sara Helsen
Raad van Bestuur
Verbredingsjaar na Master Bio-ingenieurswetenschappen
Image
Eva Van Reeth
Raad van Bestuur
Master Biochemie en Biotechnologie
Image
Jorn Van Polfliet
Raad van Bestuur
Master Business Economics - Corporate Finance
Image
Saïd Mabrouk
Raad van Bestuur
Master IEOR Industrial Engineering and Operations Research

Sociale Raad

De Sociale Raad heeft tot taak het adviseren van de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege m.b.t. sociale aangelegenheden. Sociale voorzieningen voor studenten (homes, resto’s …) zijn hiervan de meest belangrijke component voor studenten en de Gentse Studentenraad. In de Sociale Raad zetelen naast de vier studenten uit de Raad van Bestuur, nog vier andere verkozen studentenvertegenwoordigers, de studentenbeheerder en een vertegenwoordiger van de vergadering der konventsvoorzitters.

Image
Julien Marbaix
Sociale Raad
Master Informatica
Image
Aynur Kabak
Sociale Raad
Bachelor Psychologie
Image
Ina Van Maele
Sociale Raad
Bachelor Toegepaste Taalkunde: Frans-Duits
Image
Olivier De Bolster
Sociale Raad
Master Internationale Politiek

Bestuurscollege

Het Bestuurscollege is, na de Raad van Bestuur, het hoogste bestuursorgaan van de UGent. Het beschikt enkel over de bevoegdheden die de Raad van Bestuur haar heeft opgedragen. De bevoegdheden van het bestuurscollege zijn bijzonder ruim gaande van de goedkeuring van de aanstelling van lesgevers tot het goedkeuren van onderwijsinnovatieprojecten. In het bestuurscollege zetelt een student aangeduid door de studentengeleding in de Raad van Bestuur.

Image
Tara Galmart
Bestuurscollege
Master of Science in de Algemene Economie

Onderwijsraad

De Onderwijsraad is het universiteitsbrede orgaan dat aan de andere organen van de UGent (Raad van Bestuur, Bestuurscollege …) adviezen verstrekt inzake onderwijs. Deze adviezen bestrijken een waaier aan onderwerpen gaan van het OER tot onderwijskwaliteitszorg. In dit orgaan zetelen 8 studenten, die worden aangeduid door de Gentse Studentenraad.

Image
Lucas Ongenae
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Bachelor in de Tandheelkunde
Image
Lisa Ronsyn
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Master Biochemie en Biotechnologie
Image
Cathérine Smets
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Educatieve Master Gedragswetenschappen
Image
Jeffrey De Rycke
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Master Algemene Economie
Image
Eva Van Reeth
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Master Biochemie en Biotechnologie
Image
Nele Van Hoyweghen
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Bachelor Sociologie
Image
Wouter Antheunis
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Master Conflict and Development Studies

Onderwijskwaliteitsbureau

Het Onderwijskwaliteitsbureau is het gespecialiseerde uitvoerende orgaan dat sinds 2015 instaat voor de opvolging van de kwaliteitszorg aan de UGent. Concreet houdt dit in dat het Onderwijskwaliteitsbureau:

  1. informatie over kwaliteitszorg systematisch verzamelt, analyseert en vertaalt in concrete acties voor opleidingen
  2. de taak overneemt van externe visitatiecommissies en vanuit een helikopterperspectief de kwaliteitscultuur in alle UGent-opleidingen monitort
  3. in de periode 2021-2023 een eenmalige screening zal uitvoeren van de opleidingsmonitors met als doel een helder beeld te bekomen van de aanwezige kwaliteitscultuur en de reële verbetercapaciteit in alle UGent-opleidingen;
  4. voor elke UGent-opleiding een borgingsbesluit zal uitspreken (positief, positief met cruciale aandachtspunten, negatief)
  5. in het kader van publieke verantwoording systematisch informatie publiceert over de onderwijskwaliteit van elke opleiding.
Image
Mattias Niels
Onderwijskwaliteitsbureau (effectief)
Master Biomedical Engineering
Image
Ben De Slagmulder
Onderwijskwaliteitsbureau (plaatsvervangend)
ManaMa Advanced Linguistics in a Comparative Perspective
Image
Sara Helsen
Onderwijskwaliteitsbureau (plaatsvervangend)
Verbredingsjaar na Master Bio-ingenieurswetenschappen

Medewerkers

Image
Tinus Sioen
Medewerker Ondersteuning
Master EU-Studies
Image
Kirsten De Wever
Medewerker Inhoudelijke Dossiers
Master Conflict and Development Studies
Image
Niko Vandebos
Medewerker Inhoudelijke Dossiers
Master Conflict and Development Studies
Image
Ward Van Belle
Medewerker Participatie
Master Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en Gentechnologie
Image
Liesbet Meire
Medewerker Financiën
Master Handelswetenschappen
Image
Jens Pots
Medewerker ICT
Bachelor Informatica
Image
Giulia Mazzocchi
Administratief Medewerker
Bachelor Communicatiewetenschappen
Image
Ann-Sophie Bracke
Medewerker Design & Communicatie
Bachelor Grafische en Digitale Media: Audiovisual Design